grandfather怎么读
免费为您提供 grandfather怎么读 相关内容,grandfather怎么读365天每天持续更新,更多内容请持续

当前位置: 首页 > grandfather怎么读

英语grandfather怎么读-百度知道

grandfather读法:英 [ˈgrænfɑ:ðə(r)] 美 [ˈɡrændˌfɑðɚ, ˈɡræn-] 释义:n.(外)祖父;始祖词汇搭配:1、great grandfather 曾祖父2、grandfather clock 旧式大

更多...

      <nav class="c60"></nav>
      <s class="c64"></s>